موسسه حقوقی کفیل عدالت

موسسه حقوقی کفیل عدالت-ارائه کننده خدمات حقوقی وکالت و مشاوره حقوقی در امور حقوقی و کیفری و خانواده

به نام خدا

مشاورحقوقی

دعوی مطالبه وجه طلب عادی

هنگامی مبلغی را به کسی قرض داده اید و وی با مراجعات مکرر شما از استرداد وتادیه آن امتناع می نمایدچه اقدام حقوقی می توان بعمل آورد؟

دعوای مطالبه وجه بموجب تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی بعمل می آید با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف با توجه به صلاحیت این دو مرجع بر مبنای میزان مبلغ مورد مطالبه محکومیت بدهکار را به تادیه مبلغ مورد خواسته باید تقاضا نمود در این موارد با ارائه دلایلی که اثبات بدهکاری را می نماید مانند: رسید عادی یا فیش واریزی یا شهادت شهود و...استناد به مواد 1284 و1289 و1301قانون مدنی و198قانون آیین دادرسی مدنی درخواست محکومیت وی را باید مطالبه ودرخواست کرد توجه باید داشت که خسارت تاخیر در تادیه در مورد مطالبات عادی از تاریخ مطالبه مورد حکم قرار میگیرد لذا می توانید قبل از تهیه مدارک وهزینه ها و...از طریق اراسل اظهارنامه مطالبه وجه از طریق تکمیل فرم مخصوص مربوطه وارسال از طریق دایره اظهارنامه دادگاه حقوقی محل اقامت خود دلایل خود را تکمیل ودعوای مزبور را تکمیل نمائید.

 

 

از قانون مدنی:

ماده 648 - قرض عقدي است كه بموجب آن احدطرفين مقدارمعيني ازمال خودرابطرف ديگرتمليك مي كندكه طرف مزبورمثل آن راازحيث مقداروجنس ووصف ردنمايدودرصورت تعذرردمثل قيمت يوم الردرابدهد.

 

ماده 649 - اگرمالي كه موضوع قرض است بعدازتسليم تلف ياناقص شود ازمال مقترض است .

 

ماده 650 - مقترض بايدمثل مالي راكه قرض كرده است ردكنداگرچه قيمتاترقي ياتنزل كرده باشد.

 

ماده 651 - اگربراي اداءقرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشدمقترض نمي تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه كند.

 

ماده 652 - در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد .

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد

ماده 1289 - غير از اسناد مذكور در ماده 1287ساير اسناد عادي است .

ماده 1301 - امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءكننده دليل است .

از قانون آیین دادرسی مدنی:

ماده 198 - در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

 

 

(تذکر : هم اکنون هدف ما از این تاسیس بهداشت قضائی و راهنمای شما برای شناخت انواع عناوین دعاوی است لذا در هر موردی که قصد طرح شکایت یا دعوی را دارید به دلیل1-گوناگونی دعاوی 2-مصادیق بیشمار3-پالایش دلایل4-تطبیق ادعای شما با قانون و.........ابتدا با وکیل ومشاور حقوقی خود مشورت نمائید.)